Spørgsmål & Svar

Her får du svar på ofte stillede spørgsmål, som kan hjælpe dig godt på vej.

Har du et specifikt spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her så send os en mail på: [email protected] eller ring til os på:+(45) 71 99 26 22

FAQ

Generelt

Hos Brickshare kan du investere for 10.000 kr. Dog er Brickshare i BETA, og derfor kan der forekomme en højere minimumsinvestering for visse projekter. Dette vil altid fremgå af projektet.
 

Du skal først tilmelde dig som BETA-bruger for at få tildelt adgang til platformen, hvorefter du kan oprette en brugerprofil helt gratis. Derefter kan du reservere boligaktier ved at udfylde formularen, som du finder ved at trykke på "Reserver aktier" på hver projektside.

 

Brickshare er en online investeringsplatform, der gør det nemt for alle at investere i fast ejendom. Vi klarer alt det praktiske i forhold til køb af ejendom, udlejning og administration. Det eneste du skal gøre, er at vælge, hvilke ejendomme du ønsker at investere i. Du kan investere helt ned fra 10.000 kr., og du får løbende udbetalt lejeindtægter i form af udbytte samt din andel af profitten, når du sælger.

Vi er ved at opbygge en likvid børs for fast ejendom, således at du som investor altid kan sælge dine boligaktier til markedspris. Du sælger aktierne i det givne ejendomsselskab i stedet for at sælge ejendommene. Dog er der en klausul i vedtægterne for selskabet, som sikrer at der efter 5 år indhentes tilbud på de underliggende ejendommes værdi. Du tilbydes således at sælge sine aktier til markedspris, hvis ikke kan du som aktionær stemme om at likvidere selskabet og sælge alle aktiver ved en generalforsamling.

Du kan også sælge dine boligaktier, selvom vi endnu ikke har opbygget en likvid børs. I tillæg til ovenstående kan selve ejendomsselskabet, som du bliver medejer af i begrænset omfang (optil 100.000 kr. i aktier), være forpligtet til at købe dine ejerandele/aktier til enhver tid til gældende markedspris. Således vil du kunne sælge dine aktier efter to hverdage. 

Investeringssummen indbetales til en konto hos vores samarbejdspartnere: Publicure Advokater. Kontoen er garantisikret, hvilket betyder, at dine penge først frigives, når projektet er færdigt og investeringsmålet er nået.  

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du investerer hos Brickshare. Fortrydelsesretten gælder fra det øjeblik et projekt er 100% fuldtegnet. 

Vi er i fuld gang med at teste en ny betalingsløsning, hvor alle brugere vil få en investorkonto, hvor du kan overføre penge til via kort eller bankoverførsel. Når denne løsning er på plads, vil der ikke være et tidsgap mellem reservation af aktier og derefter godkendelse af beløbet. Denne konto vil ligeledes blive brugt til at få udbetalt overskud fra husleje på månedsbasis.

HPI står for huslejeindeks og viser den gennemsnitlige prisudvikling i det givne postnummer. 

Honorar og omkostninger

Brickshare markedsfører ejendomsprojekter på vegne af forskellige ejendomsselskaber. Disse ejendomsselskaber er professionelt drevet af erfarne branchefolk. Vi modtager et honorar for at markedsføre og formidle kontakt mellem investorer og ejendomsselskabet.

Vi tager 10% af crowdfunding beløbet og 10% af bruttolejen (komplet administration inkl. evt. ombygning) Honorarets størrelse fremgår også under nøgletal for de enkelte projekter.
 

Brickshare samarbejder med en række ejendomsadministratorer, hvorfor ejendomsselskaberne bliver faktureret et honorar til at sikre en professionel drift af din investering. 

Brickshares administrationshonorar på 10% dækker således over:
- Køb af lejligheder og udlejning 
- Vedligeholdelse og istandsættelser

- Drift og administrative opgaver

Ja, alle ejendomsselskaber, der markedsføres på vores online investeringsplatform, er 100% transparente og bliver revideret af vores samarbejdspartner, PWC, hvorefter disse regnskaber er offentligt tilgængelige. I tillæg hertil er der løbende opdateringer på udviklingen af ens investering. 

Nej, vi har ingen gebyrer eller omkostninger på hverken køb eller salg af boligaktier. Det vil sige ingen kort eller transaktionsgebyrer. Fritagelse af gebyr på køb/salg gælder indtil 1. januar 2019. 

Forventet afkast

Vi finder de bedste investeringscases sammen med vores rådgiverkorps, der har lang erfaring med boligudlejning. Vi lægger stor vægt på beliggenhed, nybyggeri, arkitektur, indretning, transportmuligheder og andre faciliteter, som er værdifulde at tage med i betragtningen ved et boligkøb. Dette tilsammen sikrer, at vi har en høj kvalitet af projekter på vores platform.
 

Det årlige afkast er forskelligt fra hvert boligprojekt, men det ligger primært på 5-8 procent årligt (uden værdistigninger). Dit afkast bliver løbende udbetalt hver måned som udbytte i form af huslejeindtægter. Derudover kan du se frem til en potentiel værdistigning, når du sælger din ejerandel til markedspris.

Du kan afprøve vores afkastberegner på projektsiderne, som kan give dig en god indikation af afkastet på en eventuel investering.

 

Snart vil vi kunne tilbyde en investeringskonto (i stil med Nordnet) med indskudsgaranti på EUR 100.000 (cirka 750.000 kr.) Vi vil således udbetale overskud fra lejeindtægten til din konto hver måned, hvor du efterfølgende kan overføre pengene til din private konto, hvis det ønskes.

 

Når et projekt er fuldt finansieret (fuldtegnet) køber ejendomsselskabet lejligheden og lejer den ud. Så snart ejendommen er udlejet, begynder dit månedlige udbytte at blive udbetalt til din konto.

Sikkerhed & lovgivning

Brickshare er underlagt samme lovgivning og ansvar som banker og har derfor sørget for at have samme kvalitet af sikkerhed indbygget i vores platform. Blandt andet er al kundedata anonymiseret og lagt i sikre datacentre, mens al kommunikation på hjemmesiden er krypteret efter bedste standard på lige fod med banker.

Du kan læse hele Brickshares risikooplysning lige her 

 

Hvis Brickshare skulle komme i økonomiske vanskeligheder, kan du være helt rolig. Din investering vil være sikret af EU-indskyder bankgaranti for beløb op til 750.000 kr. gennem vores bankpartner. Desuden vil dit ejerskab i en given ejendomsportefølje være uberørt, da din investering er juridisk indhegnet og adskilt fra Brickshare og ejendomsprojekterne imellem.

Brickshare er reguleret i Sverige hos Finansinspektionen og rapporterer til tilsynsmyndigheden i Stockholm. Vi er forpligtet til at overholde lov om forbyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. 

Som udgangspunkt påvirkes værdien af dine aktier relativt til et fald eller stigning i det postnummer, som du har investeret i. Du vil stadig modtage overskuddet fra huslejeindtægter, da lejepriserne er meget stabile og forholder sig i ro, selv med faldende boligpriser. 

Som udgangspunkt vil man kunne sælge relativt hurtigt, så længe der er normale markedsvilkår, som gør sig gældende. Det vil sige nærmest dag til dag op til 10% af aktiekapitalen (alle investor-indskud). I ekstra ordinære situationer, som en bankrun (alle ville hæve deres penge på samme tid) så har aktionærerne jf. selskabsloven og vedtægterne i ejendomsselskabet ret til at kræve de underliggende aktiver solgt til markedspris, og selskabet likvideret, hvorefter hele egenkapitalen udbetales til ejerne/investorerne. Det er en meget ekstremt situation og svarer til at alle kunderne i en given bank hæver deres indenstående til kontanter, selvom om banken kun kan honorer 5% af det samlede indenstående. Bemærk, at den type investering, som du kan lave i Brickshare, stadig vil kunne udbetale overskuddet fra huslejen, og lejeboligmarkedet har vist sig at være meget stabilt - også under finansielle kriser.

Vedligeholdelse & istandsættelse

Hvis en given lejlighed kræver istandsættelse vil dette være budgetteret i vores budgetter sammen med købsprisen, hvorfor ejendomsselskabet vil stå for dette. 

Lejere

Vi står selv for den daglige drift af lejlighederne. Det gør vi indtil, vi har et stort antal lejligheder, hvorefter vi får eksterne partnere til at stå for den daglige drift i form af markedsføring, udlejning og den daglige kontakt til lejerne. 

Du vil ikke blive bedt om at betale for dryppende vandhaner eller løbende toiletter. Vi afsætter et fast beløb på årlig basis til almindelig vedligeholdelse. Ved skader påført af lejer, gøres der udlæg i depositum og forudbetalt leje betalt af lejer ved indflytning. Andre vedligeholdelse og fællesudgifter dækkes af en eventuelt ejerforening.

 

Hvis en lejer ikke betaler husleje, er der blandt andet stillet sikkerhed i indbetalt depositum og forudbetalt husleje på tre til seks måneder. Ved hvert lejlighedskøb bliver der også lagt tre måneders husleje til side igennem ejendomsselskabet. Jo flere lejligheder indkøbt i ejendomsselskabet – jo mindre risiko forbundet med tomgang. Til slut har vi budgetteret med en standard tomgang på to procent årligt. Det svarer til det samme beløb som større ejendomsselskaber budgetterer med – og sikrer derved imod tabt huslejefortjeneste. 

Vi sørger også for at screene og finde solide lejere, da vi udelukkende har et fokus på attraktive lokationer, hvor der generelt ikke er særlig stor lejerisiko.

Vi har dygtige og professionelle administrationsselskaber, der står for den daglige drift af lejlighederne i form af markedsføring, udlejning og den daglige kontakt til lejerne. 

Skat

Som virksomhedsejer kan du investere i ejendomsprojekter via Brickshare. Her vil der blive betalt almindelig udbytteskat, mens ved minimum 10% ejerskab af selskabet kan du udnytte muligheden for at få skattefrit udbytte ind i dit selskab. Uanset ejerandel vil selve værdistigningen på boligaktierne være skattefri ved salg.
 

Som privatinvestor med pensionsmidler kan du med fordel investere i ejendomsprojekter via Brickshare. Dette kan lade sig gøre, hvis en andel af din pensionsformue er i en bankstyret ordning. Her vil gevinsten blive beskattet med 15,4% af den samlede værdi (lagerbeskatning). Ydermere er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler. Kontakt Brickshare for nærmere information.

Som privatinvestor vil din investering beskattes efter almindelige aktieavanceregler (privat opsparing), dvs. 27% i skat af de første DKK 50.600 (2016) og 42% af aktieindkomst (gevinst) ud over DKK 50.600 (for ægtepar er grænsen DKK 101.200). Dette gælder både ved udbytte og værdistigninger. Du kan finde satserne online lige her

Vi indberetter udbytteskat på cpr/cvr nummer efter aflagt årsregnskab/ generalforsamling. Du skal i forbindelse med udbyttebetaling derfor ikke foretage dig noget.

Partnere

Hvis du er ejendomsmægler, privat ejendomsinvestor, asset manager eller ejendomsudvikler vil vi meget gerne høre fra dig. Ring til os på tlf. 71 99 26 22 eller skriv til os på [email protected]

Ejendomme

Lejlighederne ejes af det pågældende ejendomsselskab, som der investeres igennem via Brickshare. Når du investerer gennem Brickshare bliver du således medejer/aktionær af dette ejendomsselskab. Du får som investor delvis ejerskab i selskabet, som modsvarer det beløb du har investeret.

Prisen beregnes ud fra et områdeindeks, som vi viser pr. projekt. Områdeindekset er baseret på en statistik over gns. salgspriser i et postnummer og opdateres pr. kvartal på finansdanmark.dk. 
 

Med Brickshare har du også mulighed for at få anvisningsret til den bolig, du investerer i. Det vil sige, at hvis du selv lejer boligen, får du noget af din husleje retur i form af huslejeindtægter. Ved sådan en boligsituation vil det være slut med at betale husleje måned efter måned uden at få del i overskuddet fra lejeindtægterne. Vi kalder det en fusion af ejer og lejer. Læs mere på bloggen her

Det gør du som investor. Jf. vedtægterne for ejendomsselskskaberne opstår denne mulighed tidligst efter 5 år. 

Fordi tomgangsrisiko i boligudlejningsejendomme er meget mindre sammenlignet med erhvervsejendomme. Dvs. du er sikret en høj udlejningsgrad og hurtig genudlejning ved boligejendomme. Du er derfor også sikret et mere stabilt afkast og udbytte.

F5 lån

Vi anvender F5 lån, fordi vi i vedtægterne har en exit klausul for investorerne. Dvs. at vi er forpligtet til at indhente priser fra ejendomsmægler/valuarer inden der er gået 5 år og tilbyde denne pris til investorerne. Så er det op til den enkelte at tage stilling til, om de vil ud på det tidspunkt eller blive, da man i givet fald også har en klar indikation for, hvilket leje rentetilpasningen vil ligge på.

Vi har budgetteret med 60-70% belåning af de indkøbte lejligheder. Det betyder for dig som investor at for hver krone investeret kommer realkreditinstituttet med 2 kr. til køb af lejlighed. Du har samtidig den fordel, at du som investor ikke hæfter for lån eller andre forpligtelser. Det, at ejendommen er belånt, dvs. gearet, betyder at en prisstigning på boligmarkedet på eksempelvis 3% årligt vil give dig et afkast på omkring 10%. Dette forhold gælder også ved prisfald med modsat fortegn.

Renten er fastlåst i 5 år. Herefter kan det løbende afkast blive påvirket. 

Nej. Det står klart og tydeligt i det aftalegrundlag, du underskriver som investor, at du ikke er forpligtet til at skyde flere penge ind i et projekt. Desuden er belåning på non-recourse vilkår, som betyder at kun selskabet hæfter for realkreditgælden og ikke investorerne.

Projekter

Dit afkast vil ikke blive påvirket. Dette betyder blot, at vi kan købe større eller flere lejligheder til projektet. Tilsvarende har vi mulighed for at købe færre eller mindre lejligheder, hvis et projekt ikke bliver fuldtegnet.

Udenlandske investorer

Vi opfordrer investorer bosiddende (skattepligtige udenfor DK) i udlandet til at opsøge egen rådgiver for afklaring af skatteforhold. 

Brugerprofil

Du tilmelder dig først vores beta, hvorefter du får tilsendt en adgangsmail et par dage efter. Når du har modtaget mailen, kan du oprette en profil lige her
 

Du sender en mail til [email protected] , så sørger vi for at din profil og alle dine oplysninger bliver slettet med det samme.

Dashboard

Du får tilsendt en bekræftelsesmail, når din investering er gået igennem.

 

Du skal selv overføre dine penge til vores konto hos Publicure Advokater

Få adgang til Brickshare før alle andre

I øjeblikket er Brickshare i beta og derfor kun tilgængeligt for udvalgte brugere.
Tilmeld dig herunder, så sender vi dig en adgangsmail indenfor et par dage.

Tusind tak for din tilmelding og interesse i Brickshare.
Vi ønsker, at være i tæt dialog med vores kunder, mens vi udvikler vores platform. Derfor er dit telefonnummer vigtigt for os.